Official Aras Mumhan Website

Téarmaí do Chruinnithe / Terms for Meetings

Téarmaíocht le haghaidh cruinnithe

 • Tús a chur le cruinniú ….Beginning a meeting
 • Fáilte romhaibh / Dia dhaoibh, a dhaoine uaisle. Ós rud é go bhfuilimid go léir i láthair, féadfaimid tús a chur leis an gcruinniú. ….Welcome, ladies and gentlemen. As we are all here, we can begin the meeting.
 • Fáiltiú agus cur in aithne ….Welcoming and introducing
 • Tá áthas orm/orainn fáilte a chur roimh …. chuig cruinniú an lae inniu. Ba mhaith liom/linn …. a chur in aithne daoibh. ….It is a pleasure to welcome (name) to the meeting today. I would like to introduce (name) to you.
 • Cuspóirí a chur in iúl ….Stating objectives
 • Táimid anseo inniu/anocht chun …. ….We are here today/tonight to….
 • Ba mhaith liom a chinntiú …. ….I would like to ensure that ….
 • Is é an príomhrud atá le déanamh ná …. ….Our main aim is to ….
 • Thionóil mé an cruinniú seo chun …. ….I have called this meeting in order to ….
 • Leithscéal ó dhaoine nach mbeidh i láthair….Apologies for absence
 • Is oth liom nach mbeidh …. i láthair ag an gcruinniú. ….Unfortunately, …. will not be attending the meeting.
 • Is oth liom nach féidir le …. a bheith anseo. ….I’m afraid …. cannot be here.
 • Miontuairiscí a léamh ….Reading the minutes
 • Ba mhaith liom dul siar ar mhiontuairiscí an chruinnithe deiridh. ….I would like to go over the minutes of the last meeting.
 • Seo iad na miontuairiscí ón gcruinniú deiridh a bhí againn. ….Here are the minutes of the last meeting we had.
 • Forbairtí reatha ….Current developments
 • Cén dul chun cinn atá déanta maidir leis an bplean? ….What progress has been made in relation to the plan?
 • An bhfuil an tuarascáil sin curtha i gcrích? ….Has that report been completed?
 • Dul ar aghaidh leis an gcruinniú….Moving on with the meeting
 • Féadfaimid dul ar aghaidh le clár an lae inniu. ….We can continue on with today’s agenda.
 • Mura bhfuil aon ghnó eile ann, ba mhaith liom dul ar aghaidh go dtí an clár. ….If there is no other business I would like to press on with the agenda.
 • An bhfuil cóip den chlár ag gach duine? ….Does everyone have a copy of the agenda?
 • Ba mhaith liom plé leis an ábhar san ord ina bhfuil sé ar an gclár. ….I would like to deal with matters as they are listed on the agenda.
 • Mura miste libh, fágfaimid mír 2 agus rachaimid ar aghaidh go dtí mír 3. ….If you don’t mind, we’ll skip item 2 and go ahead with item 3.
 • A Sheáin, an bhféadfása na miontuairiscí a ghlacadh, le do thoil? ….Seán, could you take the minutes, please?
 • Cuirfidh …. an tuarascáil i láthair. ….will present the report.
 • Beidh cúig nóiméad againn chun gach mír faoi seach a phlé. ….We will have 5 minutes for discussion of each item.
 • Tá go maith, tosóimid le mír 1. ….Alright, we’ll get started with item 1.
 • Sílim go bhfuilimid críochnaithe leis an ábhar sin. ….I think we are finished with that matter.
 • Beidh vótáil againn ar an ábhar / ar an gceist…..We will have a vote on the matter / question.
 • Deireadh a chur leis an gcruinniú….Finishing the meeting
 • Sula gcuirfidh mé deireadh leis an gcruinniú, seo iad na príomhphointí a phléamar. ….Before we finish, here is a summary of the main points we discussed.
 • Mura bhfuil aon ghnó eile ag aon duine, féadfaimid deireadh a chur leis an gcruinniú. ….If there is no other business, we can finish the meeting.
 • An bhféadfaimis dáta a réiteach don chéad chruinniú eile? ….Can we set a date for the next meeting?
 • Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libh as a bheith i láthair. ….I would like to thank you for attending.
 • Go mbeirimid beo ar an am seo arís! ….May we be alive at this time next year.
 • Ábhar….Subject
 • Achoimre….Summary
 • Airgead….Money
 • Bliantúil….Annual
 • Brainse….Branch
 • Buiséad….Budget
 • Caiteachas….Expenditure
 • Comhalta….Member
 • Cathaoirleach….Chairperson
 • Ceist….Question
 • Cinneadh….Decision
 • Cisteoir….Treasurer
 • Clár….Agenda
 • Cláraigh….to Register
 • Comhairle….Advice
 • Comhalta….Member
 • Comhoibriú….Co-operation
 • Comhordú….Co-ordination
 • Córam….Quorum
 • Cumarsáid….Communication
 • Cumhacht….Power
 • Cur ar Athló….to Adjourn
 • Cur faoi Bhráid….to Submit, Present to,
 • Cur i Láthair….to Present
 • Cuspóir….Objective
 • Deonach….Voluntary
 • Díospóireacht….Discussion
 • Dlí….Law
 • Diúltaigh….Refuse
 • Eagraigh….Organise
 • Éifeachtach….Effective
 • Éisteacht….Hearing
 • Fodhlí….Bye-Law
 • Fógra….Notice
 • Freagra a Thabhairt….to Answer
 • Freastal ar….to Attend
 • Ginearálta….General
 • Gnáth-….Ordinary
 • Halla….Hall
 • I gCeannas….in Charge
 • I Láthair….in Attendance
 • Imeachtaí….Proceedings
 • Lámhleabhar….Handbook
 • Leas-….Vice, Deputy
 • Miontuairiscí….Minutes
 • Míosúil….Monthly
 • Moladh….Proposal
 • Nós Imeachta….Procedure
 • Oifigeach….Officer, Official
 • Óráid….Speech
 • Poiblí….Public
 • Príobháideach….Private
 • Ráiteas….Statement
 • Rialacha….Rules
 • Rún….Resolution / Motion
 • Rúnaí….Secretary
 • Seomra….Room
 • Speisialta….Special
 • Treoirlínte….Guidelines
 • Údarás….Authority
 • Vóta….Vote
 • Searmanas….Ceremony
 • Teachtaireacht….Message
 • Tosaíocht….Priority
 • Treoirlínte….Guidelines
 • Tús a Chur le….to Start / Begin
 • Vótáil….to Vote

GAA Units