Official Aras Mumhan Website

Ábhar do Chláir Chluiche / Material for Programmes

Réamhrá do chlár cluiche

  • Fáilte isteach chuig cluiche an lae inniu i bPáirc …. / i Staid …. Táimid ag súil le cluiche bríomhar spórtúil agus tá súil agam/againn go mbainfidh sibh taitneamh as. Táim cinnte go mbeidh sárchomórtas idir na foirne agus go dtabharfaidh sibhse, an lucht féachana, aitheantas cuí don dá fhoireann agus iad ag léiriú scileanna ár gcluiche ar an bpáirc imeartha inniu.Welcome to today’s game in …. Park / in …. Stadium. We are looking forward to a lively, sporting game and I/we are certain you will enjoy it. I’m certain that there will be a good contest between the teams and that those of you in attendance will give due recognition to both teams as they display the skills of our game on the playing field today.
  • Mar a thuigeann gach éinne ar suim leo na cluichí seo déanann na foirne réiteach an-tréan i gcomhair na gcomórtas seo. Ní hiad na himreoirí amháin a dhéanann an réiteach seo ach na daoine go léir a bhíonn páirteach sa bhfeachtas chun an bua a thabhairt leo. Déanann an fhoireann bainistíochta agus na roghnóirí pleanáil chúramach roimh thús an fheachtais agus bíonn daoine deonacha laistiar de gach iarracht. Tá sé tábhachtach ár mbuíochas a chur in iúl do na saorálaigh seo ó am go ham as an obair a bhíonn ar siúl acu chun an tacaíocht is gá a chur ar fáil ag leibhéal na scoileanna, an chlub agus an chontae.As everyone who is interested in these games understands, the teams prepare thoroughly for these competitions. However, it is not only the players who are involved but also the many others who are involved in the campaign to win the day. The management and selection teams plan carefully before the campaign and there is a strong voluntary effort involved. It is important to convey our thanks to these voluntary people from time to time for the work they do in providing the necessary support at the schools, club and county levels.
  • Tá sean-aithne curtha ag na foirne seo ar a chéile le roinnt blianta anuas. Bhí an bua ag …. an uair dheiridh a d’imir said in aghaidh a chéile.These teams have become familiar with each other over the past number of years. …. were victorious on the previous occasion on which they played against each other.
  • Is é …. an réiteoir a bheidh i bhfeighil cluiche an lae inniu.Is the referee for today’s game.
  • Feachtas na bliana seoThis year’s campaign
  • Fógra Sábháilteachta — Ar mhaithe le sábháilteacht ní bheidh cead ag lucht féachana dul isteach ar an bpáirc imeartha i ndiaidh an chluiche / na gcluichí. Ba mhaith liom mo bhuíochas / buíochas an Bhoird a chur in iúl as ucht comhoibriú leis an mbeartas seo.Safety Notice — In the interest of safety those attending the game will not be allowed on the playing field after the game / games. I would like to express my appreciation / appreciation of the Board for your co-operation with this policy.
  • Tá ionad liachta taobh thiar d’Ardán ….A medical centre is located behind the …. stand
  • Bainigí taitneamh as cluiche / cluichí an lae inniu. Go raibh an bua ag an bhfoireann is fearr!Enjoy the game / games today. May the best team win!

GAA Units