Official Aras Mumhan Website

08th February 2024

Over one hundred schools to participate in competitions sponsored by Joe McDonagh Foundation

In a brand-new initiative to nurture a stronger Irish speaking community and promote the Irish language Glór na nGael are providing significant funding to GAA clubs around the country to organise Blitz competitions between primary or secondary schools in their local areas.

As a result of an assessment process carried out before Christmas, a grant of EUR 1,000 was paid to 26 clubs through the Joe McDonagh Foundation scheme, to organise blitz competitions through Irish for schools in their own areas. The competitions will be organised in the clubs and up to 120 schools will participate.

These blitz competitions are an opportunity for GAA clubs to be part of a positive campaign to promote the Irish language locally. It enhances solidarity between schools, teachers and GAA clubs. It gives young people from different schools the opportunity to meet and participate in games with the language at its core.

The Joe McDonagh Foundation is a support scheme of Glór na nGael and the GAA for GAA clubs who wish to promote the Irish language.

Information: clg.glornangael.ie

Congratulations to the following clubs who have been awarded grants in Munster: Mungret/Saint Paul’s, Pallas Green Peil na mBan, Athan GAA club, Athea GAA club


Os cionn céad scoil le páirt a ghlacadh i mblitzchomórtais urraithe ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha

I dtionscnamh úrnua chun pobal Gaelach níos láidre a chothú agus an Ghaeilge a chur chun cinn tá maoiniú suntasach á chur ar fáil ag Glór na nGael do chlubanna Chumann Lúthchleas Gael (CLG) ar fud na tíre le blitzchomórtas a eagrú idir bhunscoileanna nó meánscoileanna ina gceantair feidhme féin.

Mar thoradh ar phróiseas mheasúnaithe a rinneadh roimh na Nollag, íocadh deontas €1,000 le 26 club trí scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ar mhaithe le blitzchomórtais trí Ghaeilge a eagrú do scoileanna ina gceantair féin. Eagrófar na blitizchomórtais ins na clubanna féin agus beidh suas le 120 scoil ag glacadh páirt.

Is deis iad na blitzchomórtais seo do na cumainn CLG páirt a ghlacadh i bhfeachtas dearfach chun an Ghaeilge a chur chun cinn go háitiúil. Cuireann sé leis an dlúthpháirtíocht idir na scoileanna, na múinteoirí agus na cumainn CLG Tugann sé deis do dhaoine óga, ó scoileanna éagsúla, bualadh le chéile agus a bheith páirteach i gcluichí agus an teanga ina lár.

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid an Chumainn Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn.

Eolas: clg.glornangael.ie

Comhghairdeas leis na clubanna seo a leanas a bhfuil deontas ceadaithe dóibh i Cúige Mumhan: CLG Mungairit/Naomh Pól, Club Peile na mBan Pailís Ghréine, CLG Áth an tSléibhe, CLG Átháin

GAA Units